Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on yhteistyön, osallisuuden ja sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen Kyrönmaan nuorten keskuudessa. Tavoitteena on tarjota kaikille alueen nuorille tilaisuuksia ja elämyksiä, jonka sisällössä on tietoa, taitoa ja apua nuorten omaehtoiseen kehittämistoimintaan. Tarkoituksena on herätellä nuoret huomaamaan että asioihin voi vaikuttaa ja yhdessä tekemällä voi saavuttaa merkittäviäkin asioita. Hankkeen tavoitteena on myös saada aikaan jatkuvaa nuorten omaehtoista kehittämistoimintaa Kyrönmaalla, esimerkiksi toimimalla Leader-ryhmässä.

Toimenpiteet

Hankkeessa toteutetaan toimenpiteitä joilla aktivoidaan alueen lapsia ja nuoria ja kehitetään erilaisia tempauksia, tapahtumia ja yhteistä toimintaa. Hankkeessa työskentelee nuorisoaktivaattori. Nuorisoaktivaattori saa tukea ja asiantuntija-apua Leader-ryhmän muulta henkilöstöltä ja synergiaetuja haetaan myös muista hankkeista, joiden kohderyhmässä nuoret ovat. Hankkeen käynnistysvaiheessa hankkeen kohderyhmää tavoitellaan olemassa olevien rekisterien ja yhteystietolähteiden kautta ja kootaan näin aloitusporukka kasaan. Ydinporukka olisi keskeisessä asemassa hankkeessa suurimpana tiedotuslähteenä toimivan nuorisofoorumin/nettisivujen/facebooksivujen tms. ylläpitämässä itse tuottamien juttujen ja kuvien muodossa. Hankkeen ydinporukasta pyritään saamaan aikaiseksi Leader-nuorisojaosto, jonka toiminta jatkuu myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeessa haetaan hyviä käytäntöjä nuorten toimintaan myös lähialueista ja mahdollisesti ulkomailtakin.

Hankkeessa pyritään tavoittamaan juuriltaan kyrönmaalaiset nuoret aikuiset, jotka ovat opiskelemassa jossain muualla. Heitä yritetään kannustaa paluumuuttoon jossain vaiheessa elämää - paikkaan jossa on paksummat juuret ja jossa kotiseutuidentiteetti tukee henkilön omaa identiteettiä. Tästä hyötyvät myös paluumuuttajien lapset suuremman yhteisöllisyyden ja isovanhempien tuen muodossa. Käytännössä hankkeessa haastatellaan paluumuuttajia ja jaetaan heidän ja heidän perheidensä tarinat hankkeen foorumilla ja muilla sosiaalisen median kanavilla. Järjestetään mahdollisuuksia kokoontumisille ja jälleennäkemisille.

Nuorten ohjaamiseksi omaehtoisuuteen ja omatoimisuuden lisäämiseksi hankkeessa aktivoidaan ja opetetaan nuoria järjestämään itse itselleen toimintaa ja tapahtumia ja kehittämään omaa elinaluettaan. Toiminnan ja tapahtumien järjestelyvastuu annetaan mahdollisuuksien mukaan nuorille itselleen, mikä luo onnistumisen kokemuksia. Nuorisoaktivaattori ohjaa, kannustaa ja tukee nuoria toiminnassa.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmä ovat Isonkyrön, Laihian ja Vaasan Vähänkyrön alueiden lapset ja nuoret sekä muualla asuvat nuoret aikuiset, jotka ovat kotoisin Leader YHYRES –toiminta-alueelta.

Yhteistyökumppanit

Hankkeessa tehdään yhteistyötä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien organisaatioiden kanssa mahdollisuuksien mukaan (4H, seurakunnat, Setlementti, urheiluseurat, koulut ja oppilaitokset jne.). Hanke kohdistuu osittain myös kouluihin, sillä sitä kautta on yksinkertaisinta tavoittaa osa hankkeen kohderyhmästä. Toisaalta myös lasten vanhemmat ovat osa kohderyhmää, sillä heidän päätöksiään tarvitaan lasten osallistumiseen.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteita

Nuke-hankkeella toteutetaan Manner-Suomen maaseutuohjelman mukaisia toimenpiteitä. Nuoret ovat läpileikkaavana teemana myös YHYRES-kehittämisyhdistyksen paikallisessa strategiassa 2020. Nuorten aktiivisuutta ja osallisuutta halutaan hankkeen myötä lisätä alueella.

Miten huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet

Hankkeen toteuttaman materiaalin hankinnassa otetaan kestävän kehityksen periaatteet huomioon. Hankkeessa myös panostetaan sähköisiin viestintäkanaviin ja sosiaalisen median hyödyntämiseen, jolloin säästöä syntyy niin ympäristönäkökulmista kuin hankkeen kustannuksistakin. Hankkeessa haetaan synergiaetuja muiden samansuuntaisen kohderyhmän hankkeiden kanssa yhteistyössä toimimisesta. Hankkeessa vaikutetaan sosiaalisen kestävän kehityksen näkökulmasta nuorten vaikutusmahdollisuuksiin ja osallisuuteen. Hanke lisää yhteisöllisyyttä.

Tiedotus

Hankkeesta tiedotetaan YHYRES ry:n kotisivuilla, sosiaalisen median kanavian käyttäen, perinteisesti lehti-ilmoituksella ja muilla viestimenetelmillä, joilla tavoitetaan hankkeen kohderyhmä. Hankkeessa perustetaan sähköinen foorumi, jossa hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista tiedotetaan.

 

 
Kyrönmaan ATK-palvelut