NUORISOJAOSTON JÄSENET 2021 - 2022    

 

ISOKYRÖ

Mico Alanen, varapuheenjohtaja

Saara Kauppi

Miia Rinta-Korkeamäki                       

 

LAIHIA

Sami Peltoniemi, puheenjohtaja       

Elina Luoma, sihteeri    

Eliina Lehtimäki

Sanni Lapiolahti                 

VÄHÄKYRÖ

Tytti Kujala

Riia Siika-Aho                                      

Elli Parkkari, markkinointivastaava

Sofia Kaistila, markkinointivastaava                              

HALLITUS

Jari Lönn

Mirva Mäkynen, varajäsen                                         

TOIMISTO

Maija Rintamäki ( poissa 2022 vuoden loppuun)

Anne Palohuhta
     

Huom! Nuorisojaostossa on vielä 1 paikkaa vapaana isokyröläiselle nuorelle.

Ota yhteyttä Anneen, mikäli haluat mukaan! p. 050 366 6210 | anne.palohuhta@yhyres.fi

 

Yhyres nuorisojaosto facebookissa.

Yhyres nuorisojaosto instagramissa.

 

YHYRES-KEHITTÄMISYHDISTYS RY:N NUORISOJAOSTON TOIMINTAOHJE

NUORISOJAOSTO JA SEN TOIMINTAKAUSI

Yhyres-kehittämisyhdistys ry asettaa hallituksen alaisen nuorisojaoston tukemaan strategian toteutumista erityisesti nuorten osalta. Jaosto tiedottaa, aktivoi, arvioi ja antaa lausuntoja nuoriin liittyvistä ja tarvittaessa muistakin hankkeista.

Nuorisojaoston toimikausi on yksi vuosi. Toimikausi alkaa vuosittain elokuun alusta tai erikseen sovittavana ajankohtana.

Jaoston kokoonpano tarkistetaan vuosittain yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen.

NUORISOJAOSTON TEHTÄVÄT

Nuorisojaosto tiedottaa nuorille kehittämismahdollisuuksista ja aktivoi nuoria kehittämistoimintaan.

Jaosto toimii kaksisuuntaisena tiedonvälityskanavana alueen nuorten ja hallituksen välillä. Jaosto voi toteuttaa tehtäväänsä esimerkiksi järjestämällä opintomatkoja ja erilaisia tilaisuuksia.

Jaosto arvio nuoria koskevia hankehakemuksia ja antaa lausuntoja ideatasolla olevista toimenpiteistä ja hankkeista.

Nuorisojaosto tuo Yhyreksen strategian toteutukseen nuorten näkökulmaa ja asiatuntemusta. Nuorisojaosto osallistuu Yhyreksen strategian laatimiseen ja vastaa nuorisostrategian valmisteluista. Lisäksi jaosto arvioi vuosittain Yhyreksen strategian toteutumista ja antaa siitä lausunnon hallitukselle. Arviointityö on keskeinen osa kehittämistyön oppimista.

Nuorisojaosto käsittelee Nuoriso-leader hakemukset ja tekee esityksen Nuoriso-leader hankkeiden rahoittamisesta. Lopulliset päätökset hankkeiden rahoittamisesta ja linjauksista tekee hallitus jaoston esityksen pohjalta. Nuorisojaosto tarkastaa Nuoriso-leader hankkeiden loppuraportit.

Nuorisojaosto tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä Kyrönmaan alueen nuorisovaltuustojen, nuorisotoimien ja muiden lasten ja nuorten parissa toimivien organisaatioiden, yhdistyn ja seurojen kanssa.

Hallitus voi tarvittaessa tarkentaa jaoston tehtäviä.

NUORISOJAOSTON TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN

Jaosto määrittää tapahtumakohtaisesti jokaiselle tapahtumalle vuoroittain vastuuhenkilön ja tälle varahenkilön. Nuorisojaoston tapahtumia järjestetään koko kyrönmaan alueella. Tavoitteena on järjestää vähintään yksi tapahtuma jokaisessa alueen kunnassa nuorisojaoston toimikauden aikana.

VARAINHANKINTA

Nuorisojaosto voi hankkia varoja toimintansa mahdollistamiseen esimerkiksi järjestämällä tapahtumia ja koulutuksia, osallistumalla myyjäisiin ja hakemalla avustuksia.

TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINTAKERTOMUS

Nuorisojaosto laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen, jotka toimitetaan hallitukselle tiedoksi. Nämä tulee toimittaa hallituksen vuoden viimeiseen kokoukseen tai seuraavan vuoden ensimmäiseen kokoukseen mennessä, riippuen nuorisojaoston oman toiminnan ja kokousten ajankohdista.

NUORISOJAOSTON KOKOONPANO JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhyryksen nuorisojaosto muodostuu seuraavasti:

- neljästä Isonkyrön jasenestä

- neljästä Laihian jäsenestä

- Neljästä Vähänkyrön jäsenestä

- Yhdestä Yhyreksen toimiston työntekijästä ja yhdestä varajäsenestä.

- Yhdestä Yhyreksen hallituksen jäsenestä ja yhdestä varajäsenestä.

Nuorisojaoston nuorisojäsenten ikä on 13-29 vuotta. Jäsenen tulee asua Kyrönmaalla tai olla sieltä kotoisin, ja hänellä tulee olla halukkuutta olla aktiivisesti mukana kotiseutunsa nuorisotyön parissa.

Ryhmän kokoonpanoa voidaan toimikauden aikana muuttaa yhdistyksen hallituksen päätöksellä. Yhdistyksen hallitus vahvistaa jaoston kokoonpanon.

Jaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin järjestäytymiskokouksessa.

Jaosto valitsee keskuudestaan myös markkinointivastaavat ja määrittää muut mahdolliset vastuutehtävät kulloisenkin jaoston kokoonpanon mukaisesti.

Jaoston jäseniä koskee salassapitovelvollisuus.

NUORISOJAOSTON KOKOUKSET

Kokousten koollekutsujana ja esityslistan laatijana toimii puheenjohtaja. Jaoston kokousta koskeva aineisto toimitetaan jaoston jäsenille sähköisesti viikkoa ennen kokousta. Sihteeri laatii kokouksista pöytäkirjan ja hyväksyttää sen puheenjohtajalla. Puheenjohtaja toimittaa kokouksen pöytäkirjan mahdollisimman pian kokouksen jälkeen jäsenistölle, jotta myös kokouksesta estyneet jäsenet saavat informaation mahdollisimman nopeasti. Jaoston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään 4 jäsentä on läsnä. Nuorisojaosto järjestää kokouksen tarvittaessa, noin 8 kertaa vuoden aikana. Nuorisojaoston kokoukset voidaan tarvittaessa järjestää myös sähköposti- tai etäkokouksina.

KOKOUSPALKKIOT JA KILOMETRIKORVAUKSET

Jaoston kokouksista maksetaan jäsenille kokouspalkkiot ja kilometrikorvaukset. Kilometrikorvauksia maksetaan enintään 80 km:n edestä/kokous. Nuorisojaoston jäsenille voidaan maksaa hallituksen päätöksellä myös erikseen sovittavia palkkioita ja kilometrikorvauksia, esimerkiksi osallistumisesta yhdistyksen edustajina erilaisiin tilaisuuksiin tai tapahtumiin.

 

 

 

 
Kyrönmaan ATK-palvelut