Pöhinä-teemahanke

Hankkeen nimi: Pöhinä
Toteuttaja ja hallinnoija: YHYRES-kehittämisyhdistys ry – Leader YHYRES
Hankeaika: 1.4.2021–31.12.2022

Toimenpiteiden hakuaika: 8.4.-12.5.2021
Toimenpiteiden toteutusaika: Hankkeen päätöksestä tai hakijan omalla riskillä hankkeen vireille tulon jälkeen - 31.10.2022 saakka.

Kustannusarvio: 100 000 €
Koordinoinnin osuus: 25 000 €
Toimenpiteiden osuus: 75 000 €

Pöhinä -teemahankkeen hakija on YHYRES-kehittämisyhdistys ry – Leader YHYRES. Hanke on tarkoitettu Leader YHYRES toiminta-alueella (Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö) toimiville julkis- tai yksityisoikeudellisille yhteisöille tai säätiöille. Tuettavan kohteen tulee sijaita Leader YHYRES toiminta-alueella tai hyödyn tulee kohdistua toiminta-alueen asukkaisiin. Hankemuoto on yleishyödyllinen investointihanke.

Teemahankkeen toimenpiteet eli alahankkeet voivat sisältää harrastustoimintaan, liikuntaan tai vapaa-aikaan liittyviä yhteisessä käytössä olevia investointeja, kuten kone-, laite- tai välinehankintoja, pienimuotoisten liikunta- ja harrastuspaikkojen rakentamista ja korjaamista tai rakennuksen/rakennelman hankintaa. Investointien tulee kohdistua yleishyödylliseen toimintaan.

Teemahankkeella voidaan toteuttaa toimenpiteitä joiden kustannusarviot ovat 1 000 - 15 000 € ja tukiprosentti on 65 %. Teemahankkeessa toteutettavat alahankkeet valitaan ennalta sovittujen valintakriteerien perusteella. Painotus on ensisijaisesti niissä hankkeissa, joilla luodaan uutta toimintaa alueelle ja hankkeilla, jotka ovat liian pieniä toteutettavaksi itsenäisinä investointihankkeina.

 

Pöhinä

 

Hankkeeseen tarvittavat lomakkeet/paperit:

* Tukea haetaan hakulomakkeella 3325B excel ja 3325b pdf

* Vapaamuotoinen hankesuunnitelma; mitä, missä, miksi, kenelle?
(jos ei mahdu kaikki tieto lomakkeeseen)

* Kustannusarvio
(excel tai word pohjalle, mistä selviää kaikki kustannukset, mitä hankkeessa syntyy)

* Indikaattorilomakkeet 3306Dind ja 3306Lind

* Talkootyöarvio 3306F

* Hintavertailut. Tarjoukset (3 kpl) kaikista, mitkä ylittää 2500€.
Tarjouksista koostetaan hintavertailulomake + lisätään tarjoukset mukaan.

* Jäljennös yhdistyksen pöytäkirjasta tai pöytäkirjanote, jossa hankkeen hakemisesta päätetään

* Yhdistyksen säännöt

* Ajan tasalla oleva yhdistysrekisteriote

* Selvitys hakijan taloudellisesta tilasta (tilinpäätös + toiminnantarkastajan lausunto)

* Hankkeessa tarvittavat luvat ja piirustukset


Toimenpiteiden valintakriteerit ja –perusteet

YHYRES-kehittämisyhdistyksen hallitus valitsee rahoitettavat toimenpiteet ohjelman mukaisten yhteisöinvestointihankkeiden valintakriteereiden perusteella. Lopullisen päätöksen hankkeesta tekee Pohjanmaan Ely-keskus.

Hakijan tulee täyttää myös seuraavat valintaperusteet:

1. Hakija. Hakijan tulee olla YHYRES Kehittämisyhdistyksen toiminta-alueella (Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö) toimiva julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö tai säätiö. Hakijan tulee omistaa tai hallinnoida aluetta, johon investointi tehdään.

2. Harrastustoimintaan, liikuntaan tai vapaa-aikaan liittyvät investoinnit. Tuettavan kohteen tulee sijaita YHYRES -Kehittämisyhdistyksen toiminta-alueella tai hyödyn tulee kohdistua toiminta-alueen asukkaisiin. Hankemuoto on yleishyödyllinen investointi.

3. Hankkeen sisältö ja hyväksyttävät kustannukset. Hankkeen tulee koostua kone-, laite- tai välinehankinnoista, rakentamisesta, rakennuksen tai rakennelman hankinnasta tai aineettomasta investoinnista tai näiden yhdistelmästä. Hankkeen toteuttamisaikataulun tulee olla realistinen. Investoinnin tulee olla valmis viimeistään 31.10.2022 tai hanke raukeaa.

4. Vaikutukset. Hankkeessa toteutettujen investointien tulee edistää harrastuksiin, liikuntaan tai vapaa-aikaan liittyvää toimintaa. Hankkeella edistetään alueen asukkaiden yhteistä toimintaa, viihtyvyyttä ja parannetaan asukkaiden yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisätään Kyrönmaan vetovoimaisuutta asuin- ja vapaa-ajan ympäristönä.

5. Hakemus. Hakemus liitteineen tulee toimittaa YHYRES-kehittämisyhdistyksen toimistoon (YHYRES-kehittämisyhdistys ry, Loukontie 6, 66440 TERVAJOKI) viimeistään 12.5.2021 klo 15:30 mennessä. Hankehakemus ja – suunnitelma tulee olla hakijan nimenkirjoitusoikeuden mukaisesti allekirjoitettu. Pyydettäessä hakemuksia tulee täydentää annetussa määräajassa.

Ohjeet puolueettomalle ja tasapuoliselle kohtelulle

1. Hakuilmoitus julkaistaan Kyrönmaalla ilmestyvässä paikallislehdessä. Ilmoitus on nähtävissä myös Leader YHYRES Internet-sivuilla www.yhyres.fi, joka on kaikkien saatavilla sekä yhdistyksen Facebook-sivuilla.

2. Hakemusten on saavuttava YHYRES-kehittämisyhdistykselle hakuajan aikana.

3. Hakijan on täydennettävä hakemusta tarvittaessa, sovitussa määräajassa.

4. Toteutettavien toimenpiteiden tulee olla yleishyödyllisiä ja teemaltaan harrastustoimintaan, liikuntaan tai vapaa-aikaan liittyviä investointeja.

5. YHYRES-kehittämisyhdistyksen hallitus tekee päätöksen rahoitettavista alahankkeista.

6. Mikäli hakemuksia saapuu yli rahallisten resurssien, valitaan rahoitettavat hankkeet määriteltyjen kriteerien perusteella.

7. Ensisijaisesti pyritään huomiomaan ne hankehakijat, joiden mahdollisuudet toteuttaa hanke ilman tukea ovat vähäiset. Teemahankkeen ulkopuolelle jääneet hankkeet voivat soveltua esimerkiksi yhteisöinvestointi- tai Leader -rahoituskehyksestä rahoitettavaksi.

 

 

 
Kyrönmaan ATK-palvelut