Töpinä -teemahanke

 

Lehti ilmoitus

  

Hankkeen nimi: Töpinä

Toteuttaja ja hallinnoija: YHYRES-kehittämisyhdistys ry – Leader YHYRES

Hankeaika: 1.2.2018–31.12.2019 

Toimenpiteiden hakuaika: 15.2-29.3.2018

Toimenpiteiden toteutusaika: Hankkeen päätöksestä tai hakijan omalla riskillä hankkeen vireille tulon jälkeen -  31.10.2019 saakka.

Töpinä -teemahankkeen hakija on YHYRES-kehittämisyhdistys ry – Leader YHYRES. Hanke on tarkoitettu Leader YHYRES toiminta-alueella (Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö) toimiville julkis- tai yksityisoikeudellisille yhteisöille tai säätiöille. Tuettavan kohteen tulee sijaita Leader YHYRES toiminta-alueella tai hyödyn tulee kohdistua toiminta-alueen asukkaisiin. Hankemuoto on yleishyödyllinen investointihanke.

Teemahankkeen toimenpiteet eli alahankkeet voivat sisältää harrastustoimintaan, liikuntaan tai vapaa-aikaan liittyviä yhteisessä käytössä olevia investointeja, kuten kone-, laite- tai välinehankintoja, pienimuotoisten liikunta- ja harrastuspaikkojen rakentamista ja korjaamista tai rakennuksen/rakennelman hankintaa. Investointien tulee kohdistua yleishyödylliseen toimintaan.

Teemahankkeella voidaan toteuttaa toimenpiteitä joiden kustannusarviot ovat 1 000 - 20 000 € ja tukiprosentti on 65 %. Teemahankkeessa toteutettavat alahankkeet valitaan ennalta sovittujen valintakriteerien perusteella. Painotus on ensisijaisesti niissä hankkeissa, joilla luodaan uutta toimintaa alueelle ja hankkeilla, jotka ovat liian pieniä toteutettavaksi itsenäisinä investointihankkeina.


Töpinä -hankkeen hakulomake löytyy täältä

Lisäksi hankkeen liitteenä tulee toimittaa;

* Vapaamuotoinen hankesuunnitelma; mitä, missä, miksi, kenelle?

* Kustannusarvio

* Indikaattorilomake (lomake)

* Talkootyölomake (lomake)

* Tarjoukset (3 kpl), hintavertailulomake

* Jäljennös yhdistyksen pöytäkirjasta tai pöytäkirjanote, jossa hankkeen hakemisesta päätetään

* Yhdistyksen säännöt

* Ajan tasalla oleva yhdistysrekisteriote

* Selvitys hakijan taloudellisesta tilasta (tilinpäätös + toiminnantarkastajan lausunto)

* Hankkeessa tarvittavat luvat ja piirustukset

 

Toimenpiteiden valintakriteerit ja –perusteet

YHYRES-kehittämisyhdistyksen hallitus valitsee rahoitettavat toimenpiteet ohjelman mukaisten yhteisöinvestointihankkeiden valintakriteereiden perusteella (valintakriteerit liitteenä). Lopullisen päätöksen hankkeesta tekee Pohjanmaan Ely-keskus.

Hakijan tulee täyttää myös seuraavat valintaperusteet:

1. Hakija. Hakijan tulee olla YHYRES Kehittämisyhdistyksen toiminta-alueella (Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö) toimiva julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö tai säätiö. Hakijan tulee omistaa tai hallinnoida aluetta, johon investointi tehdään.

2. Harrastustoimintaan, liikuntaan tai vapaa-aikaan liittyvät investoinnit. Tuettavan kohteen tulee sijaita YHYRES Kehittämisyhdistyksen toiminta-alueella tai hyödyn tulee kohdistua toiminta-alueen asukkaisiin. Hankemuoto on yleishyödyllinen investointi.

3. Hankkeen sisältö ja hyväksyttävät kustannukset. Hankkeen tulee koostua kone-, laite- tai välinehankinnoista, rakentamisesta, rakennuksen tai rakennelman hankinnasta tai aineettomasta investoinnista tai näiden yhdistelmästä. Hankkeen toteuttamisaikataulun tulee olla realistinen. Investoinnin tulee olla valmis viimeistään 31.10.2019 tai hanke raukeaa.

4. Vaikutukset. Hankkeessa toteutettujen investointien tulee edistää harrastuksiin, liikuntaan tai vapaa-aikaan liittyvää toimintaa. Hankkeella edistetään alueen asukkaiden yhteistä toimintaa, viihtyvyyttä ja parannetaan asukkaiden yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisätään Kyrönmaan vetovoimaisuutta asuin- ja vapaa-ajan ympäristönä.

5. Hakemus. Hakemus liitteineen tulee toimittaa YHYRES-kehittämisyhdistyksen toimistoon (YHYRES-kehittämisyhdistys ry, Loukontie 6, 66440 TERVAJOKI) viimeistään 29.3.2018 klo 15:30 mennessä. Hankehakemus ja – suunnitelma tulee olla hakijan nimenkirjoitusoikeuden mukaisesti allekirjoitettu. Pyydettäessä hakemuksia tulee täydentää annetussa määräajassa.

 
Kyrönmaan ATK-palvelut