Tuen maksatusta voidaan hakea kun maksuhakemuksen perusteena olevat toimet on toteutettu, laskut maksettu ja kulut on kirjattu hakijan kirjanpitoon. Maksua haetaan Hyrrän kautta tai  erillisellä maksuhakemuksella, joka toimitetaan suoraan ELY-keskukseen.  Tuki maksetaan toteutuneisiin hyväksyttäviin kustannuksiin perustuen. 

YHYRES ry:n henkilökunta neuvoo ja opastaa maksuhakemusasioissa.

Myönnetyn tuen maksamisessa on kolme vaihtoehtoa. Sovellettava maksutapa on valittava hakuvaiheessa, eikä sitä voi muuttaa hankkeen aikana.

  1. Kertakorvaus
  2. Prosenttimääräinen korvaus 
  3. Todellisiin hyväksyttäviin kustannuksiin perustuva korvaus

 

Maksamisen hakuaika

Tuen maksamista voi hakea heti kun hankkeesta on tullut virallinen päätös. Tuen viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Siltä osin kuin hankkeeseen  sisältyy hyväksyttäviä palkkakustannuksia, tuen viimeisen erän maksamista on haettava loppumaksun jälkeen maksettavan lomarahan, -palkan tai -korvauksen osalta kuukauden kuluessa siitä, kun lomaraha, -palkka tai -korvaus on työsuhteen perusteella viimeistään maksettava.

 

Tuen maksaminen

Tuesta maksetaan tukiprosentin mukainen osuus toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista. Tuen maksun edellytyksenä on lisäksi, että muun tukipäätöksen mukaisen rahoituksen toteutumisesta tukipäätöksen mukaisesti esitetään selvitys. 

Todellisiin, hyväksyttäviin kustannuksiin perustuvan tuen maksamisen edellytyksenä on, että meno on tuen saajan maksama ja kirjattuna tuen saajan kirjanpitoon hankkeen menoksi.

Prosenttimääräisenä korvauksena hyväksyttävät välilliset kustannukset maksetaan tukipäätöksen mukaisesti.

Kun tuki on myönnetty kertakorvauksena, hankkeen toteutuminen arvioidaan tukipäätöksellä hyväksytyn suunnitelman sekä tukipäätöksen ehtojen perusteella. Kertakorvaus voidaan maksaa, kun tukipäätöksessä yksilöidyn tuloksen tai toimenpiteen toteutumisesta tukipäätöksen mukaisesti on varmistuttu.

 

Maksuerät

Maksuerien enimmäislukumäärä riippuu tukimuodosta ja valitusta kustannusmallista. 

Yleishyödyllisen investoinnin tuki maksetaan enintään kuudessa erässä. Viimeinen erä on vähintään 20 prosenttia myönnetyn tuen määrästä. Muissa yleishyödyllisissä hankkeissa maksua voi hakea 

Kertakorvaus-kustannusmallissa maksuerien määrä on 1–3 kpl tukimuodosta riippumatta, ja maksuerien suuruus ja sisältö on määritelty tukipäätöksessä. Maksua voi hakea kunkin tällaisen ennalta määritellyn osan valmistuttua.

Kustannusperusteisessa ja Flat-rate -kustannusmallissa maksuerän suuruus perustuu maksuhakemuksessa esitettyihin hyväksyttäviin toteutuneisiin kustannuksiin. Tuki maksetaan tukipäätöksen tukiprosentin mukaisesti. Kehittämishankkeissa maksuerien määrä voi olla enintään neljä erää vuodessa. Investointihankkeissa voi olla yhteensä enintään kuusi maksuerää. Rakentamisinvestoinneissa viimeisen erän suuruus tulee olla vähintään 20 % tuen määrästä.

 

Maksunhakemuksen liitteet

Tavallisimmin maksuhakemuksen liitteeksi tarvitaan kirjanpidon ote, kopiot laskuista ja kopiot maksutositteista sekä muita hanketyypistä ja kustannusmallista riippuvia liitteitä.  Poikkeuksena on kertakorvaus-kustannusmalli, jossa maksuhakemuksen liitteeksi tarvitaan ainoastaan sellaiset asiakirjat, joilla voidaan osoittaa hankkeen osien valmistuminen sekä talkootyöpäiväkirjat. 

 

Hankkeen tulot

Hankkeilla voi olla hankesuunnitelmassa myös hankkeelle kuuluvia tuloja. Alle 50 000 euron (kokonaiskustannukset) kehittämishankkeissa syntyneitä tuloja ei tarvitse ottaa huomioon hankkeen kustannusarvioon tai maksatukseen. Hankesuunnitelmassa on kuitenkin hyvä kertoa, mikäli hanke tulee mahdollisesti saamaan tuloja. Silloin hankkeen aikana syntyneet tulot voidaan käyttää hankkeen yksityiseen rahoitusosuuteen. Yli 50 000 euron kehittämishankkeissa tulot täytyy huomioida sekä budjetissa että maksatuksissa. 

Hankkeen tuloja ovat hankkeen toteuttamiseksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen sekä hankkeen tuotosten myynnistä saadut tulot sekä hankkeen hyödykkeistä ja toimitiloista saadut käyttökorvaukset (esimerkiksi kehittämishankkeen järjetämälle opintomatkalta kerätty osallistumismaksu voidaan määritellä hankkeen tuloksi) . Hankkeen tulot vähennetään hyväksyttävistä kustannuksista maksettavan tuen määrää laskettaessa. Huomioon otetaan tulot, jotka maksetaan tuen saajalle hankkeen toteuttamisaikana. 

 

Ennakko

Yhdistykset voivat hakea tuen ennakkomaksua tukipäätöksen saamisen jälkeen. Ennakonmaksu on harkinnanvaraista. Ennakkoa haetaan samoin kuin muitakin maksueriä, ensisijaisesti Hyrrän kautta. 

Tuesta voidaan maksaa ennakkona enintään 20 prosenttia myönnetyn tuen määrästä. Ennakko on enintään 100 000 euroa. Tukea voidaan maksaa ennakkoon vain kerran hankkeen aikana. Ennakkohakemukseen ei sisällytetä kuitteja tai muita hankkeen toteutumiseen liittyviä asiakirjoja, mutta hakemus pitää perustella (muun muassa hakijan tulot ja varallisuus, riski hankkeen toteutumatta jäämiselle). Viranomainen voi edellyttää vakuuden asettamista. Ennakon lyhentäminen alkaa heti tuen ensimmäisestä maksuerästä. Ennakkoa kuitataan 30 prosenttia jokaisen maksuerän määrästä siihen saakka kunnes ennakko on kokonaisuudessaan kuitattu. Kuitenkin koko jäljellä oleva osuus ennakosta tulee kuitata viimeistään viimeisessä maksuerässä. Maksuerien lukumäärää laskettaessa ennakko luetaan yhdeksi maksueräksi.

Tukea voidaan maksaa ennakkona yksityisoikeudelliselle yleishyödylliselle yhteisölle, jos:

  1. hakijalla ei ole merkittäviä omia tuloja tai hankkeen väliaikaisrahoitukseen käytettävissä olevaa varallisuutta
  2. vaara hankkeen toteutumatta jäämisestä on vähäinen
  3. ennakon maksaminen ei vaikeuta tuen käytön tarkoituksenmukaista valvontaa.

 

 
Kyrönmaan ATK-palvelut