Leader on toimintaa neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi

Leaderin kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen kehittämistyössä. Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka tekevät omat kehittämisohjelmansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten perustamista ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Näin lisätään maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa.

Leader-toimintaa ohjaavat Euroopan unionin maaseudun kehittämisasetuksessa määritellyt työtavat:

1. Alhaalta ylöspäin –periaate: kehittämisideoiden tulee olla paikallislähtöisiä, ruohonjuuritasolta ja päätösvalta kehittämisstrategian luomisessa on paikallisella toimintaryhmällä
2. Alueperusteisuus: paikallinen kehittämisstrategia laaditaan tietylle alueelle
3. Paikallinen kumppanuus: toiminta yhdistää erikokoisia julkisia ja yksityisiä toimijoita
4. Monialaisuus: paikallinen kehittämisstrategia yhdistää eri sektoreita, hankkeita ja toimijoita vuorovaikutukseen
5. Innovatiivisuus: kehittämistoiminnalla ja hankkeilla tulee olla pyrkimys uuden luomiseen
6. Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö: kumppanuutta harjoitetaan paikallisesti, alueellisesti, alueidenvälisesti sekä kansainvälisesti.
7. Verkostoituminen: toiminnassa pyritään hyvien käytäntöjen jakamiseen ja toiminnasta oppimiseen

 

Leader on vahvasti paikallista ja ruohonjuuritason toimintaa, mutta sillä on laaja kansainvälinen ulottuvuus.

 

EU:n alueella toimii yli 2000 Leader-ryhmää. Ne nivovat Euroopan maaseutua yhteen ja tekevät tiivistä yhteistyötä. Leader auttaa ruohonjuuritason kansainvälistymistä. Sen kautta haetaan oppia ja ideoita muista maista, tutustutaan ja tehdään yhdessä yli rajojen. Suomalaiset ovat hyviä ja kysyttyjä kumppaneita eurooppalaisissa yhteistyökuvioissa.

Termi Leader on alkujaan lyhenne (LEADER), joka muodostuu ranskankielisistä sanoista "Liason Entre Actions de Developpement l'Economie Rurale". Suomennoksena tämä kuuluu "yhdyssiteet maaseudun talouden kehittämiseen tähtäävien toimien välillä".

Suomi sai Leaderin keinot ja rahoituksen käyttöönsä EU-jäsenyyden myötä vuonna 1996. Menetelmän on ollut helppo rantautua Suomeen vanhan kyläaktiivisuuden perinteen ansiosta.

EU:n ohjelmakaudella 2014–2020 Leader sisältyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Leaderiin on varattu runsas viisi prosenttia EU:n rahoitusosuudesta eli noin 300 miljoonaa euroa julkisia varoja.

 
Kyrönmaan ATK-palvelut